بنام خداوند بخشنده مهربان 

  استانداردهای ملی در صنعت بهداشتی و شوینده

  برای کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات بهداشتی و آرایشی استاندارهای مختلف از جمله استانداردهای ملی  تدوین شده است. در جدول زیر لیست استانداردهای ملی در صنعت بهداشتی و شوینده آورده شده است. برای دریافت متن کامل استانداردهای زیر و سایر استانداردهای مورد نظرتان میتوانید وارد لینک زیر شوید و پس از جستجو استاندارد مورد نیاز خود را دانلود کنید.  

  دانلود استاندارد های ملی

   https://standard.inso.gov.ir/

   

  لیست استانداردهای ملی در صنعت بهداشتی و شوینده

  رديف
  عنوان استاندارد
  شماره استاندارد
  1
  صابون بهداشتي-ويژگيها
  22
  2
  صابون رختشويي-ويژگيها
  23
  3
  پودر صابون رختشويي
  24
  4
  پودرهاي شوينده مصارف عمومي با كف رياد –ويژگيهاوروش آزمون
  141
  5
  حنا-ويژگيها و روش هاي آزمون
  181
  6
  صابون مايع-ويژگيها
  595
  7
  پودر تالك مورد مصرف درصنايع آرايشي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  698
  8
  لانولين بدون آب مورد مصرف در صنايع آرايشي- ويژگيها و روش هاي آزمون
  704
  9
  سديم تري پلي فسفات-ويژگيها
  708
  10
  وازلين پترولاتوم-ويژگيها و روش هاي آزمون
  786
  11
  خميردندان-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1008
  12
  متيل پارا هيدروكسي بنزوات-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1021
  13
  ادوكلن-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1022
  14
  محصولات آرايشي بهداشتي-طبقه بندي
  1023
  15
  صابون مايع مصارف صنعتي- ويژگيها
  1105
  16
  فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-اندازه گيري آرسنيك
  1106
  17
  پورد بچه-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1203
  18
  پودر هاي پوستي بزرگسالان-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1204
  19
  الكيلات نرم-ويژگيها
  1205
  20
  صابون نرم مصارف صنعتي-ويژگيها
  1206
  21
  اكسيد منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1320
  22
  اكسيد روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1321
  23
  استئارات روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1322
  24
  كربنات منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيهاوروشهايآزمون
  1323
  25
  استئارات منيزيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1324
  26
  استئارات كلسيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1325
  27
  صابون بچه-ويژگيها
  1326
  28
  موم زنبور عسل سفيد شده جهت مصارف آرايشي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1565
  29
  سوربيتول 70% مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1566
  30
  بوراكس-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1601
  31
  كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1603
  32
  افشانه مو-ويژگيها و روشهاي آزمون
  1768
  33
  افشانه بي بو كن بدن-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1769
  34
  فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-نمونه برداري
  1770
  35
  بوتيل پاراهيدروكسي بنزوات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1772
  36
  سديم لوريل سولفات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روشهاي آزمون
  1832
  37
  روش خشكشوئي-آئين كار
  1901
  38
  محلول سديم هيپوكلريت-ويژگيها
  1994
  39
  سديم كربوكسي متيل سلولز محلول در آب-ويژگيها و روش هاي آزمون
  1995
  40
  سديم پربرات- ويژگيها و روش هاي آزمون
  1996
  41
  تهيه آب با سختي هاي معين جهت آزمون پاك كننده ها
  2019
  42
  پودرهاي شوينده مخصوص ماشين لباسشويي -ويژگيها و روش هاي آزمون
  2040
  43
  ايزو بوتيل استات-ويژگيها
  2051
  44
  ايزوپروپيل استات-ويژگيها
  2052
  45
  كوكونات دي اتانول آميد-ويژگيها و روشهاي آزمون
  2053
  46
  سيترال-ويژگيها
  2054
  47
  اسانس ها-تربانتين-ويژگيها
  2055
  48
  روش جدا كردن ماده فعال از پاك كننده ها و تركيبات شوينده
  2171
  49
  اسانس ها-ايزوبورنئول-ويژگيها
  2173
  50
  الكيل سولفات هاي چرب-نمونه برداري
  2174
  51
  اسانس ها-كامفر-روش هاي آزمون
  2175
  52
  اسانس ها-اژنول-روش هاي آزمون
  2176
  53
  تركيبات سفيد كننده-اندازه گيري اكسيژن فعال
  2185
  54
  اتيلن دي آمين تترا استات در صابون و دترجنت-روش آزمون
  2186
  55
  گرد هاي پاك كننده جهت مصارف مخصوص-ويژگيها
  2201
  56
  گرد هاي تميز كننده بر پايه پاك كننده هاي مصنوعي-ويژگيها
  2217
  57
  صابون مايع ضد عفوني كننده جهت مصارف پزشكي-ويژگيها
  2218
  58
  اسانس ها-فنيل اتيل الكل-ويژگيها
  2233
  59
  اسانس هاي طبيعي-روش هاي نمونه برداري و آزمون
  2274
  60
  الكيلات نرم-روش آزمون
  2276
  61
  دي كلسيم فسفات مورد مصرف در خمير دندان-ويژگيها و روش آزمون
  2281
  62
  سديم تري پلي فسفات به روش كاغذ كروماتو گرافي-روش آزمون
  2282
  63
  مايعات ظرفشويي-ويژگيها و روش آزمون
  2288
  64
  بنزو فنون-ويژگيها
  2299
  65
  اسانس ها-وانيلين-ويژگيها
  2300
  66
  مواد پاك كننده-روش آزمون پايداري در آب سخت
  2321
  67
  سديم هيپو كلريت-ويژگيها
  2361
  68
  تركيبات آمونيوم نوع چهارم-ويژگيها
  2362
  69
  پيه حيواني-ويژگيها و روش هاي آزمون
  2363
  70
  پاك كننده هاي فرش و موكت-ويژگيها
  2364
  71
  پاك كننده هاي مخصوص ماشين ظرفشويي-ويژگيها
  2365
  72
  آئين كاربرد آزمون مقايسه اي براي پاك كننده مورد مصرف در ماشين رختشويي
  2366
  73
  سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع دوم-روش هاي آزمون
  2745
  74
  سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع اول-روش هاي آزمون
  2746
  75
  مواد پاك كننده-اندازه گيري سولفات هاي معدني-روش عيار سنجي
  2859
  76
  كربنات كلسيم رسوب داده شده مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون
  2860
  77
  مواد پاك كننده-تعيين كشش سطحي-روش بالا آوردن لايه مايع
  2976
  78
  صابون-اندازه گيري گليسيرين-روش عيار سنجي
  2977
  79
  مواد پاك كننده و مواد موثر سطحي-روش هاي تقسيم نمونمه
  3095
  80
  روش اندازه گيري اكسيژن فعال-روش تيتراسيون
  1-3178
  81
  الكيل بنزن سولفونات سديم-اندازه گيري وزن مولكولي نسبي
  2/-3178
  82
  روش اندازه گيري مواد فعال در سطح آنيوني-ازطريق تيتراسيون دو لايه اي
  3-3178
  83
  روش اندازه گيري مواد فعال در سطح كاتيوني- روش تيتراسيون دو لايه اي
  4-3178
  84
  پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري انواع فسفات
  5-3178
  85
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري پنتواكسيد فسفر
  6-3178
  86
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مواد قابل حل در اتر
  7-3178
  87
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار ماده آلي
  8-3178
  88
  پودرهاي شوينده- روش اندازه گيري مقدار كل ماده غير يوني
  9-3178
  89
  پودر هاي شوينده-تعيين عوامل كاهش دهنده
  10-3178
  90
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار صابون
  11-3178
  91
  زداينده ها-روش اندازه گيري كيفي
  12-3178
  92
  زداينده ها-روش آزمون ميزان عوامل اكسيد كنندگي كلره
  13-3178
  93
  پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري ميزان كلر بر
  14-3178
  94
  پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آمونياك
  15-3178
  95
  پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار كربنات
  16-3178
  96
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آلكانول آميد
  17-3178
  97
  مواد فعال در سطح-روش اندازه گيري pH محلول هاي آبي-روش پتانسيو متري
  18-3178
  98
  مواد فعال در سطح-ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط قليايي
  19-3178
  99
  مواد فعال در سطح-ميزان ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط اسيدي
  20-3178
  100
  زداينده هاي-روش اندازه گيري ميزان الكل ها با وزن مولكولي پائين
  21-3178
  101
  پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري سيليس
  22-3178
  102
  روش اندازه گيري قليايي آزاد يا اسيديته آزاد-تيتريمتري
  23-3178
  103
  روش اندازه گيري مقدارتخميني كربوكسي متيل سلولز
  24-3178
  104
  مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري مقدار كلريد
  25-3178
  105
  مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري ميزان سولفات معدني
  26-3178
  106
  مواد فعال در سطح-روش جداسازي آميزه
  27-3178
  107
  فراورده های آرایشی و بهداشتی - اندازه گیری فلزات سنگین -روش آزمون
  12014
   
  Pin It

  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور