علوم و تکنولوژی پلیمر Polymer Science and technology

با توجه به گستردگي علوم و تکنولوژی پلیمر امروزه سايتهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف پلیمر ايجاد شده است در اين قسمت  معرفي برخي از اين سايتها با تقسيم بندي موضوعي صورت گرفته است.

 

Polymer synthesis

سنتز پلیمر

Polymer Technology

تکنولوژی پلیمر

Download Polymeric ebook

دانلود کتب پليمر 

Polymeric Composite 

کامپوزیتهای پلیمری

 Publications

انتشارات

Research Groups

 گروههاي تحقيقاتي

Software

نرم افزار

Adhesive

 چسب

Hotmelt Adhesive

چسب گرما ذوب

Polymeric Memberane

غشاهای پليمری

 

این صفحه در حال تکمیل شدن است