.جهت خشک کردن هر کدام از حلالهای  آلی  مواد شیمیایی و رش خاصی پیشنهاد شده است.جدول زیر مواد مناسب برای خشک کردن حلالهای متداول پیشنهاد شده است

 

نام ماده شیمیایی

ماده خشک کننده یا روش خشک کردن

Acetic acid استیک اسید

P2O5

 

CuSO4

Acetic anhydrideاستیک انید رید

CaCl2

Acetone استون

K2CO3

 

Molecular sieve 0.3 nm

 

CaCl2

Acetonitrile استو نیتریل

CaCl2

 

P2O5

 

K2CO3

 

CaH2

 

Molecular sieve 0.3 nm

Anilineآنیلین

KOH

 

BaO

Anisoleآنیسول

CaCl2

 

Na

 

Distillation

Benzeneبنزن

CaCl2

 

Distillation

 

Na

 

Pb/Na

 

CaH2

 

Sodium wire

 

Molecular sieve 0.4 nm

1-Butanol1- بوتانل

K2CO3

 

Distillation

2-Butanol2- بوتانول

K2CO3

 

Distillation

iso-Butanolایزو بوتانول

K2CO3

 

CaO

 

Mg

tert-Butanolترشیو بوتانول

CaO

 

Congélation

2-Butanone2- بوتانون

K2CO3

iso-Butyl methyl ketoneایزو بوتیل متیل کتن

K2CO3

n-Butyl acetateبوتیل استات

MgSO4

Carbon disulfideکربن دی سولفید

CaCl2

 

P2O5

Carbon tetrachlorideکربن تتراکلراید

Distillation

 

P2O3

 

Pb/Na

 

Molecular sieve 0.4 nm

Chlorobenzeneکلرو بنزن

CaCl2

 

Distillation

 

P2O5

Chloroformکلروفرم

CaCl2

 

P2O5

 

Pb/Na

 

Molecular sieve 0.4 nm

Cyclohexaneسیکلو هگزان

Na

 

Na/Pb

 

LiAlH4

 

Molecular sieve 0.4 nm

Cyclohexanoneسیکلو هگزانون

Distillation

Dichloromethaneدی کلرو متان

CaCl2

 

Pb/Na

 

CaH2

 

Molecular sieve 0.4 nm

Diethyl carbonate دی اتیل کربنات

Na2SO4

 

K2CO3

N,N-Dimethylformamide دی متیل فرمامید

Distillation

 

Molecular sieve 0.4 nm

Dimethylsulfoxyde دی متیل سولفوکسید

Distillation

 

Molecular sieve 0.4 nm

1,4-Dioxane  او 4 دی اکسان

CaCl2

 

Na

 

Molecular sieve 0.4 nm

Ethanol اتانول

CaO

 

Mg

 

MgO

 

Molecular sieve 0.3 nm

Decahydronaphtalene دکا هیدرو نفتالن

CaCl2

 

Na

 

Pb/Na

Diethyl ether دی اتیل اتر

CaCl2

 

Na

 

Pb/Na

 

LiAlH4

 

Sodium wire/benzophenone

 

Molecular sieve 0.4 nm

Diethylene glycol dimethyl ether

دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر

CaCl2

 

Na

Diisopropyl ether دی ایزو پروپیل اتر

CaCl2

 

Na

 

Molecular sieve 0.4 nm

Ethyl acetate اتیل استات

K2CO3

 

P2O5

 

Na2SO4

 

CaH2

 

Molecular sieve 0.4 nm

Ethyl formate اتیل فرمات

MgSO4

 

Na2SO4

Ethylenediamine اتیلن دی آمین

Distillation

Ethyleneglycol اتیلن گلیکول

Distillation

 

Na2SO4

Formamide فرمامید

Na2SO4

 

CaO

Glycerol گلیسرول

Distillation

Heptane هپتان

CaH2

 

Sodium wire

n-Hexane هگزان

Na

 

Pb/Na

 

LiAlH4

 

CaH2

 

Sodium wire/benzophenone

 

Molecular sieve 0.4 nm

Methanol متانول

Mg

 

CaO

 

Molecular sieve 0.3 nm

Methyl acetate متیل استات

K2CO3

 

CaO

Nitrobenzene نیترو بنزن

CaCl2

 

P2O5

 

Distillation

n-Pentane هپتان

Na

 

Pb/Na

 

CaH2

 

Sodium wire

1-Propanol  پروپانول   

CaO

 

Mg

2-Propanol  پروپانول 

CaO

 

Mg

 

Molecular sieve 0.3 nm

Pyridine پیریدین

KOH

 

BaO

 

Molecular sieve 0.4 nm

Tetrahydrofuranتترا هیدرو فوران

Molecular sieve 0.4 nm

Thionyl chloride تیونیل کلراید

Distillation

Toluene تولوئن

Distillation

 

Ca

 

CaCl2

 

Na

 

Molecular sieve 0.4 nm

Trichloroethylene تترا کلرو اتیلن

Distillation

 

Na2SO4

 

K2CO3

Xylene زایلن

Distillation

 

Na

 

CaCl2

 

Molecular sieve 0.4 nmwww.iranpour.ir
این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.