بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی 13-11 شهریور 96


بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی 13-11 شهریور 96

دانشگاه علم و صنعت ایران


11 الی 13 شهریور 96

 


وب سایت همایش:

 

http://25isoc.iust.ac.ir/