فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

عنوان مقاله : امولسيفايرها در فرايند پليمريزاسيون

محل ارائه: دومين همايش علوم و فناوري مواد سطحي و صنايع شوينده (SDTC-2010)

چکیده مقاله: امولسيون به مخلوط دو ماده (مايع) امتزاج ناپذير مانند مخلوط روغن و آب اطلاق مي شود كه مي توان اين دو ماده را توسط مواد امولسيون كننده (امولسيفاير) به مخلوط پايدار و تكفاز تبديل نمود بطوريكه دو ماده تكفاز از يكديگر جدا نشوند. بر همين اساس مي توان با استفاده از امولسيفايرها، تركيبات سنگين آلي و حلالهاي قطبي نظير آب را با يكديگر تركيب و به صورت مخلوط قابل امتزاج و پايدار درآورده، شرايط را برای انجام بهينه واکنش در اين مخلوط مهيا نمود. مقاله حاضر، ابتدابه معرفی تعدادی از امولسيفايرهای مورد مصرف در صنعت پتروشيمی ايران می پردازد. پس از آن ساختار مولکولی و گروههای عاملی تاثيرگذار بر فرايند پليمريزاسيون را بيان نموده، برهم کنش پليمر- سورفکتانت را بررسی می نمايد. از آنجاکه در سالهای اخير محور فعاليتهای گروه فرايند جهاد دانشگاهی تهران، بر پايه ايجاد دانش فنی اين دسته از مواد قرار داشته است، لذا اين گروه تاکنون موفق به دستيابی به دانش فنی و همچنين توليد تعدادی از امولسيفايرهای خاص، نظير GMS ، SML ، پتاسيم لائورات ، سديم و پتاسيم رزينات و ... شده است. برهمين اساس اين مقاله در ادامه، به بررسی و نقش مواد مذکور در فرايند پليمريزاسيون پرداخته، امولسيفايرها و تحقيقات جديد در دنيا را نيز معرفی می نمايد. در پايان، با توجه به موارد مطرح شده، به بحث و نتيجه گيری می پردازد.

کلمات کلیدی: امولسيفاير، پليمريزاسيون، امولسيون، سورفکتانت.

Emulsifier in the polymerization process


 

Abstract:

An emulsion is a mixture of two or more immiscible (unblendable) liquids. An emulsifier (also known as an emulgent) is a substance which stabilizes an emulsion by increasing its kinetic stability. One class of emulsifiers is known as surface active substances, or surfactants. Emulsion to the mixture of two substances (liquid) as inevitable mixing oil and water mixture that can be referred to these two substances emulsified material by Manufacturer (emulsifier) to be mixed into a stable and single phase so that the two materials are not separated . On this basis can be used emulsifier, a heavy organic compounds and polar solvents such as water combined and mixed to be released on mixing and stable conditions for the optimal response in this mixture can be prepared. This paper introduced a number of emulsifiers used in the Iranian petrochemical industry, then structure and functional groups affect the polymerization process and express, interaction polymer - surfactant to check. Since in recent years the baseline of Farayand Chemical Research Group of ACECR, University of Tehran, on the basis of technical knowledge to create this category of materials has been so successful in this group so far acquiring technical knowledge and also produced a number of emulsifier such as the GMS, SML, potassium laurate, sodium rosinate and potassium rosinate. According to this article, review the role of these substances in the process of polymerization paid is emulsifier and new field of research in the world has been introduced. Finally, the cases discussed, debated and concluded deals.

Keywords: emulsifier, emulsion, polymerization

 

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی